TER KEMPEN


Een warm woonzorgcentrum in het hartje van de Kempen voor kwetsbare ouderen met een cognitieve, mentale en/of psychische aandoening.

ErgotherapeutTer Kempen is dringend op zoek naar een ergotherapeut! Jobtime is bespreekbaar, voor meer informatie kan je ons bereiken op 014 25 45 80 of via info@terkempen.be. We horen graag van je!


Een open huis

Bij Ter Kempen streven we steeds naar zorg op maat vanuit een positieve gerichtheid op de mogelijkheden van iedere bewoner. Onze zorg is emancipatorisch, multidisciplinair en dynamisch. We werken nauw samen met familie en het sociale netwerk: onze zorg is vraaggericht en komt zoveel mogelijk via dialoog tot stand.Kortom, Ter Kempen biedt integrale, deskundige en kwaliteitsvolle zorg in al zijn aspecten aan de meest kwetsbare ouderen in onze maatschappij.

Aangepaste, veilige leefruimte en infrastructuur

Zinvolle en gestructureerde dagbesteding

Maximaal betrekken van het sociale netwerk

Gespecialiseerde vorming voor medewerkersWonen

In Ter Kempen zijn er twee leefgemeenschappen, telkens met 25 bewoners.

In de Zonnebloem wonen ouderen met dementie of aan dementie gelinkte problematiek. Centraal in de zorg staat een aangepast woon- en leefklimaat in al zijn aspecten.We spelen flexibel in op de veranderende noden van onze bewoners doorheen het dementieproces, op een respectvolle manier en met aandacht voor ieders eigenheid.

Korenbloem is een thuis voor ouderen met langdurige/chronische psychische, mentale en/of andere cognitieve problemen.Op deze afdeling wonen mensen met zeer verschillende ziektebeelden: chronische depressie, NAH, Korsakoff-syndroom…Concreet worden er hier momenteel vooral mensen opgenomen die voordien opgevangen werden in gezinsverpleging van het OPZ. Het gaat hier om ouderen die weliswaar een specifieke zorgvraag hebben maar wiens situatie voldoende gestabiliseerd is om in een WZC te leven.Leven

Naast de vele activiteiten die verbonden zijn aan de dagbesteding, zetten we in Ter Kempen ook graag de deuren open voor familie en vrienden. Op onderstaande kalender kunt u terugvinden naar welke evenementen we uitkijken. Heel graag tot dan!

ACTIVITEITDATUMUUR
/  

WZC Ter Kempen
Smissestraat 8, 2450 Meerhout
014/25 45 80

Contact

Wilt u meer weten over ons woon- en zorgcentrum of heeft u interesse in een mogelijke opname voor iemand uit uw familie- kennissenkring?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden graag al uw vragen en als u dit wenst kunt u ons huis komen bezoeken.
Openingsuren receptie:
Ma-Vrij van 9:00u-16:00u

Wilt u een aanvraag doen voor een opname?

U kunt eventueel al het aanvraagformulier invullen en doorsturen. Wanneer dit formulier in ons bezit is komt uw aanvraag op onze wachtlijst en wordt de contactpersoon verwittigd als er een plaats vrij is.Uiteraard verplicht het invullen van dit aanvraagformulier u tot niets.

Wilt u vrijwillger worden bij Ter Kempen?

Ben jij iemand met een luistered oor en een warm hart?
Wil jij je belangeloos inzetten voor jouw medemens?

We zijn steeds op zoek naar mensen die vrijwilligerswerk willen doen! Via de link rechts kunt u zich aanmelden. Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons geheel vrijblijvend mailen of bellen.


Organisatie

OntstaansgeschiedenisTer Kempen is ontstaan vanuit een project waarin 7 OCMW’s zich engageerden, vanuit de nood die er in de jaren 80 was naar meer opvang- en verzorgings-mogelijkheden voor mensen met een dementiestoornis. Het ging over de OCMW’s van Meerhout, Balen, Laakdal, Ham, Tessenderlo, Retie en Dessel. Welzijnszorg Kempen trad op als bouwheer.Ter Kempen werd een VZW met een PPS structuur (publiek-private samenwerking).Op 13/5/2005 opende Ter Kempen zijn deuren voor de eerste bewoner.Er startte in het najaar van 2005 ook een structurele samenwerking met OPZ. Ter Kempen zou tegemoet komen aan de opvang van een groep zwaar zorgbehoevende mensen met een gestabiliseerde psychiatrische aandoening. In principe komen deze mensen in aanmerking voor opname in een woonzorgcentrum maar door gebrek aan aangepaste infrastructuur en expertise stellen zich soms een aantal problemen. Vaak leidden deze tot uitsluiting en vereenzaming van dit concrete doelpubliek. Het engagement van OPZ liep aanvankelijk tot 2008 voor 15 bedden. In 2008 werd dit engagement hernieuwd en uitgebreid tot 24 bedden.

Huidige organisatieDe PPS structuur bleef bestaan, alsook de samenwerking met het OPZ. ’t Volderke in Meerhout maakt deel uit van de organisatie als private partner. Vanaf 01/01/2016 stapte OCMW Tessenderlo uit de organisatie, op 01/01/2023 stopt ook het partnerschap met OCMW Ham.Dankzij de kennis en de mankracht van de verschillende partners en de samenwerking met het OPZ kan Ter Kempen rekenen op een degelijk en goed onderbouwd bestuur.De VZW-vorm refereert naar een private vorm van bestuur waar inhoudelijke doelstellingen enerzijds en financieel evenwicht primeren op politieke structuren.

Privacyverklaring

ALGEMEEN
Ter Kempen behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. Met deze verklaring leggen we je uit hoe we omgaan met je persoonsgegevens die we via verschillende kanalen verkrijgen.
Bij het verwerken van persoonsgegevens worden de geldende privacywetgeving gerespecteerd, zijnde de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG of GDPR genoemd), de Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens alsook het AVG Decreet van de Vlaamse gemeenschap.De term ‘verwerking’ is een erg breed begrip: alles wat we met je persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, koppelen, enzovoort.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee iemand je kan identificeren, rechtstreeks of onrechtstreeks.
Rechtstreeks:- met je identiteitskaartnummer of rijksregisternummer weten we onmiddellijk dat jij het bent.Onrechtstreeks:- met je naam in combinatie van je adres, geboortedatum, leeftijd en/of geslacht kunnen we je herkennen.
- met je e-mailadres, telefoonnummer of zelfs IP-adres (het internetadres van je computer)
- met foto’s, beeldmateriaal en hun bijhorende gegevens (ook wel metadata genoemd) zoals locatie of tijdstip waarmee we iemand kunnen herkennen.
Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de één of andere manier aan jou kunnen koppelen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Als wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit onder andere over de onderstaande gegevens:
- Identificatie-, contact- en bezoekgegevens (naam, e-mailadres, datum en tijd bezoek, …)
- Eventuele andere persoonsgegevens die ons worden meegedeeld (vb. beeldopnamen, andere contactpersonen,…)
- Gegevens uit het Bevolkings- en Rijksregister
- Eigenaarsgegevens uit het kadaster
- OCMW: gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid
- Gemeentelijke scholen: gegevens over leerlingen en hun ouders
- Bibliotheek: identificatie-, contact- en bezoekgegevens, lenershistoriek
De types persoonsgegevens zijn opgenomen in ons register van verwerkingsactiviteiten, waarin alle verwerkingen zijn opgenomen die wij doen met persoonsgegevens. Hierover willen we open en transparant zijn.

WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?
Ter Kempen verwerkt jouw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dit alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke wettelijke basis of op je eigen verzoek en dus met jouw toestemming (bijvoorbeeld als je contact met ons opneemt).
Onze 5 belangrijkste juridische basissen om rechtmatig persoonsgegevens te verwerken zijn:1. Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je je toestemming eenvoudigweg weer kunt intrekken, met wie we je gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om je gegevens bij te houden. Zo kan je je toestemming met kennis van zaken geven. Als je geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te verwerken, worden je persoonsgegevens niet gebruikt voor dit doel, en heeft dit verder geen nadelige gevolgen.2. We verwerken je persoonsgegevens omdat je een overeenkomst bent aangegaan.3. We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten.4. We gebruiken je gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.5. In bijzondere gevallen kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken om je te beschermen. We doen dat wel alleen in hoogst uitzonderlijke, levensbedreigende noodsituaties of rampen.Ter Kempen gebruikt jouw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt verstrekt. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden zoals het toesturen van nieuwsbrieven.

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?
Ter Kempen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden diensten of wettelijk verplichte taken.
Vaak is de bewaring van persoonsgegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen.We archiveren je persoonsgegevens soms ook volgens de archiefwetgeving. Zo is het mogelijk dat we jouw persoonsgegevens in ons archief toch langer moeten bewaren dan de opgegeven bewaartermijn. Het doel van de verwerking is dan wel veranderd naar ‘archivering voor algemeen belang’ en is niet meer het doel waarvoor we je gegevens eerst gebruikt hebben.Ter Kempen bewaart jouw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:Recht om jouw gegevens in te kijken en gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van jouw identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.
Als je vraagt om je gegevens in te kijken:- Kan je hiervoor op afspraak langskomen.
- Kunnen we je gegevens via e-mail bezorgen.
- Kunnen we je gegevens op papier afdrukken en opsturen naar jouw domicilieadres.
Als het technisch mogelijk is, kunnen we een kopie van jouw persoonsgegevens op een digitale manier bezorgen, zodat je ze zelf kan overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.Recht om jouw gegevens te verbeteren
Merk je dat Ter Kempen foute of onvolledige persoonsgegevens over jou heeft? Je hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.
Recht om jouw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken
Heb je toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken voor een bepaald doel, kan je deze op elk moment weer intrekken voor toekomstige verwerkingen. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op reeds uitgevoerde verwerkingen. In de mate van het mogelijke proberen we echter ook de reeds uitgevoerde verwerkingen aan te passen.
Recht om vergeten te worden
In een aantal gevallen heb je het recht om je gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:
- als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten
- als we je toestemming nodig hebben om ze te verwerken en je beslist om je toestemming in te trekken
- als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
- als wij, ondanks al onze inspanningen, je persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken
- als we wettelijk verplicht worden om jouw gegevens te verwijderen
Opgelet. Vaak zijn we verplicht om je gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan jouw wens om vergeten te worden. Je kunt bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister.Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming
Je hebt het recht om de verwerking te beperken:
- als je de juistheid van je persoonsgegevens betwist tijdens een periode die ons toelaat om de juistheid van je gegevens na te gaan
- als wij, ondanks al onze inspanningen, je persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken, maar je liever niet hebt dat we je persoonsgegevens verwijderen
- als we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je die wel nog nodig hebt voor een gerechtelijke procedure
- als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
Je hebt het recht om bezwaar te maken als we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze taken van algemeen belang of onze opdrachten van openbaar gezag. Als je belangen, rechten en vrijheden zwaarder doorwegen dan de gerechtvaardigde gronden van het lokaal bestuur, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, zullen we stoppen met de verwerking van je persoonsgegevens.De overheid bepaalt vaak zuiver op basis van een aantal kenmerken of je in aanmerking komt voor een iets (zoals een studiebeurs). Dit wordt dan ‘geautomatiseerde besluitvorming’ genoemd. Je hebt het recht om daar een menselijke tussenkomt in te vragen als dat voor jou grote gevolgen kan hebben, behalve:- als we jouw persoonsgegevens op die manier moeten verwerken volgens een overeenkomst die we met jou gesloten hebben
- als dat wettelijk is toegelaten en jouw rechten en vrijheden daarbij beschermd worden
- als je ons uitdrukkelijk toestemming verleent

HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN?
HEB JE VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN?
Je kan ons op verschillende manieren contacteren:- via mail: terkempen@gmail.com; of
- per post: Smissestraat 8, 2450 Meerhout
We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben. Je rechten gebruiken kost jou normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kan Ter Kempen toch een vergoeding vragen of jouw verzoek weigeren.Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Corona

Op dit moment gelden in woonzorgcentra dezelfde regels als bij het publieke leven.Als dit opnieuw zou veranderen, stellen we familie hiervan meteen op de hoogte en zal u de getroffen maatregelen hier kunnen raadplegen.

Verplant

VERPLANT: een lezing van Ann Peuteman
Cafetaria van Ter Kempen, woensdag 10 mei om 19u.
Oude mensen willen vooral lekker rusten. Het liefst zitten ze in hun luie stoel voor tv met een dekentje over hun knieën. Dagelijkse beslommeringen geven ze zoveel mogelijk uit handen en een uitgesproken mening hebben ze al lang niet meer.Klopt dat beeld? Natuurlijk niet.De meeste 75-plussers hebben het er net heel moeilijk mee dat er zo vaak in hun plaats wordt gedacht, gesproken en gehandeld. Dat niemand nog op hun mening zit te wachten, ervaren velen zelfs als de grootste hindernis bij het ouder worden. Ze willen nog altijd gehoord worden en elk op hun eigen manier een bijdrage leveren.Ann Peuteman onderzocht hoe we dat als samenleving mogelijk kunnen maken.Wie is Ann Peuteman?Ann Peuteman is redactrice bij het weekblad Knack. Daarnaast verdiept ze zich al jaren in het leven en de rechten van tachtigplussers.Daarover schreef ze "Grijsgedraaid, waarom we bang moeten zijn om oud te worden." en "Verplant ,waarom het heerlijk wonen kan zijn in het woonzorgcentrum. "Ze geeft ook lezingen en workshops over de manier waarop we met ouderen omgaan en verzorgt gastlessen voor verschillende opleidingen voor verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers. In het najaar van 2022 ging haar documentaire "Rebels" in première en verscheen het gelijknamige boek.We vinden het belangrijk bewoners/medewerkers/ families/ vrijwilligers en sympathisanten van Ter Kempen de kans te geven deze lezing te volgen. Hopelijk brengt dit ons allen samen extra inspiratie om verder te werken.

Inschrijven kan bij Jurgen (014/25.45.80), via info@terkempen.be of via het
contactformulier.

Vacatures

Deze pagina wordt regelmatig vernieuwd, kom dus zeker af en toe een kijkje nemen!

ErgotherapeutTer Kempen is dringend op zoek naar een ergotherapeut! Jobtime is bespreekbaar, voor meer informatie kan je ons bereiken op 014 25 45 80 of via info@terkempen.be. We horen graag van je!

VERPLEEGKUNDIGEN EN ZORGKUNDIGENWij zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers, verpleegkundigen en zorgkundigen. Ter Kempen is een woonzorgcentrum dat net iets anders is. Onze bewoners zijn ouderen met een specifieke kwetsbaarheid door cognitieve, psychische, psychiatrische problemen. Een hele uitdaging soms, maar het loont de moeite! Elke dag opnieuw gaan we voor de best mogelijke zorg.Onze kleinschalige organisatie is gelegen in het rustige Meerhout, makkelijk bereikbaar met de auto, fiets, en het openbaar vervoer. We zijn een dynamische, lerende organisatie en zijn dus bereid om te investeren in medewerkers wat vorming betreft.Job time is bespreekbaar. Verloning volgens geldende IFIC barema’s, met extralegale voorwaarden zoals maaltijdcheques, woon- werkverkeervergoeding…Interesse gewekt? Vragen staat vrij, dus neemt zeker contact op!

SPONTAAN SOLLICITEREN?Wil je graag spontaan solliciteren? Mail je CV en motivatie naar info@terkempen.be